Thông báo Kế hoạch tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023

Công an tỉnh thông báo kế hoạch tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023, như sau:

Nhấn vào đây để xem chi tiết.