05/05/2023 15:25
260

"Bình cũ, rượu mới"

Các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” cùng nhiều hình thức phá hoại khác nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là then chốt. Âm mưu, thủ đoạn chống phá không mới, nhưng phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, xảo huyệt, đặc biệt triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc với hình thức nhai đi nhai lại như người xưa thường nói “rượu cũ, bình mới”. 

Thời gian qua, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển như vũ bão các thế lực thù địch đã triệt lợi dụng các ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhất là lĩnh vực viễn thông như internet, mạng xã hội: Facebook, YouTube, Zalo, Twitter…để tuyên truyền, xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền bá các học thuyết “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến Pháp (năm 2013) của Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xem đây là vấn đề “then chốt” của chủ nghĩa dân chủ. Mặt khác, chúng tìm đủ mọi cách để tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản là đúng đắn, coi đó là giải pháp vĩnh hằng đối với lịch sử, đây là luận điệu mà chúng dùng để biện hộ cho địa vị thống trị, bóc lột của giai cấp tư bản. Gieo rắc sự hoài nghi, ngờ vực làm dao động trong số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nên “khoảng trống” về tư tưởng và ý thức hệ để dễ bề truyền bá các quan điểm, tư tưởng phi vô sản vào đời sống tinh thần xã hội ta. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn cho rằng chủ nghĩa xã hội là “quái thai của lịch sử”, lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đưa dân tộc vào cảnh “nồi da xáo thịt”, làm cho đất nước “cứ luẩn quẩn trong cảnh đói nghèo”. Bên cạnh đó, từ một số vụ việc tham nhũng trong thời gian gần đây xảy ra ở một số cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là những vụ liên quan đến một số lãnh đạo cao cấp, đây là món ăn “khoái khẩu” mà các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã quy kết hiện tượng về bản chất, lợi dụng những vụ việc tiêu cực, tham những được cơ quan chức năng khởi tố, điều tra, xét xử để bôi lem, hạ uy tín sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Những luận điệu xuyên tạc trên vẫn là trò bịp bợm nhai đi, nhai lại mà người xưa thường gọi là “Rượu cũ, bình mới”, vẫn là những quan điểm dân túy thường thấy, các thế lực phản động, cơ hội chính trị lấy danh nghĩa đứng về phía nhân dân để chỉ trích Đảng và Nhà nước nhằm kích động một bộ phần quần chúng nhân dân đi ngược lại  sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Mục đích sâu xa của chiêu bài này là bẻ lái dư luận, phủ nhận chế độ của ta từ đó ca ngợi, cổ súy, hướng lái theo cái gọi là giá trị xã hội phương Tây. 

Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ có lúc thăng, có lúc trầm nhưng Đảng ta vẫn kiên định và vận dụng linh hoạt sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã trở thành hiện thực đánh thắng 02 cuộc kháng chiến (Pháp, Mỹ) đây là thực tế, khách quan không thể nào phủ nhận được thành quả cách mạng. Từ khi giành được độc lập dân tộc cho đến nay Đảng vẫn tiếp tục vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chèo lái con thuyền Cách mạng Việt Nam đưa đất nước tiến lên sánh vai với các nước trên thế giới, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nổ lực, phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta… ” Đó là sự vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.   

Trong thời gian tới các thế lực thù địch, phản động sẽ tăng cường lợi dụng triệt để không gian mạng, khoa học - công nghệ nhằm tuyên truyền, xuyên tạc các quan điểm sai trái, thù địch, chiến tranh tâm lý nhằm gây ra sự hoài nghi, ngờ vực làm cho quần chúng nhân dân dao động về tư tưởng, nội bộ mâu thuẫn, xuất hiện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tổ chức, cá nhân. Đây là chiêu bài thường sử dụng xuyên suốt trong quá trình chống phá Cách mạng Việt Nam. Chính vì thế ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, tăng cường học tập, bổ sung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Tư tưởng có vững, thì hành động sáng suốt, nội bộ đoàn kết thống nhất thì không có thế lực nào có thể chống phá được”.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ