08/03/2023 08:23
91

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023

Để triển khai, cụ thể hóa Kế hoạch số 134/KH-BCĐ, ngày 13/01/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong khối cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục năm 2023; Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt, triển khai các văn bản:

(1) Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

(2) Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

(3) Kế hoạch số 630/KH-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Quyết định số 9745/QĐ-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an ban hành Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

(4) Hướng dẫn số 163/HD-BCĐ ngày 17/01/2023 của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

(5) Hướng dẫn số 21/HD-BCĐ ngày 04/11/2022 của BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương về Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;

(6) Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;

Thứ hai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

(1) Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động, người dạy và người học thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy. Chú trọng phổ biến phương thức, thủ đoạn và âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dạy, người học trước các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch và phần tử xấu, nhất là trên không gian mạng; không để bị kích động, lôi kéo, tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

(2) Triển khai các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng: “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý - 26/6”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - 19/8”, “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 04/10”;....

(3) Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy, phương án bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; củng cố, duy trì hoặc xây dựng mới quy chế, kế hoạch phối hợp với chính quyền, Công an địa phương nơi đơn vị đóng chân để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(4) Củng cố lực lượng bảo vệ; phân công lực lượng, tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Tăng cường công tác quản lý, không để xảy ra sai phạm, kỷ luật.

(5) Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động nghiên cứu, học tập, sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội ở cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục vững mạnh, tích cực tham gia đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phấn đấu không để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật, xử lý kỷ luật.

(6) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Thứ ba, xây dựng và đánh giá xếp loại mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ tư, đăng ký đạt tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự” trong quý I/2023 và đánh giá, chấm điểm phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cuối năm.

Thứ năm, về trình tự hồ sơ

(1) Hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gồm: Nghị quyết lãnh đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của cấp uỷ chi, đảng bộ (nơi có tổ chức đảng); kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bản đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

(2) Hồ sơ xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” gồm: Tờ trình, biên bản, báo cáo kết quả theo tiêu chí.

(3) Hồ sơ xét, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gồm: Tờ trình, biên bản, bảng chấm điểm có giải trình cụ thể.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc