Tổ chức cán bộ

Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tên thủ tục Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời hạn giải quyết Không có quy định về thời hạn giải quyết.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. c) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị ở Bộ.
Kết quả thực hiện Ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có lý lịch rõ ràng.
+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.
+ Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.
+ Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
+ Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
+ Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật NVQS năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.
+ Đối với các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, độ tuổi tuyển chọn từ đủ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương có khó khăn về nguồn tuyển, không đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển chọn thì có thể tuyển đến hết 25 tuổi.
+ Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại các Khoản 1,2,3 Điều 5, Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Trình tự thực hiện

- Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau:
+ Bước 1: Căn cứ chỉ tiêu dự kiến tại Kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của Công an tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện phân bổ phù hợp với thực lực nguồn tuyển cho Công an cấp xã để tiến hành tuyển chọn. Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện (Chủ tịch Hội đồng NVQS cấp huyện) quyết định giao chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND cho cấp xã để tổ chức thực hiện.
+ Bước 2: Trưởng Công an cấp huyện chỉ đạo Trưởng Công an cấp xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tham mưu Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt nhân sự cụ thể đối với công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an.
+ Bước 3: Thủ trưởng Công an cấp huyện cử 01 cán bộ y tế Công an tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện theo quy định tại điều 10, Chương II và thực hiện trách nhiệm tại Điều 17, Chương III, Thông tư số 45 của Bộ Công an.
+ Bước 4: Căn cứ hồ sơ, danh sách được Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND do Công an cấp xã báo cáo, Công an cấp huyện tổ chức thẩm định theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, tổ chức thẩm tra xác minh lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với công dân được tuyển chọn theo đúng quy định tại Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh về kết luận của mình. Căn cứ kết quả thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị, tham mưu với Hội đồng nghĩa vụ quân sự thống nhất về số lượng, nhân sự dự kiến tuyển chọn. 
+ Bước 5: Tổ chức xét duyệt, báo cáo kết quả về Công an tỉnh (qua PX01) gồm: biên bản xét duyệt, danh sách những trường hợp đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ, tiêu chuẩn chính trị và dự kiến giao quân cho các đơn vị kèm theo file dữ liệu và hồ sơ của từng trường hợp.
+ Bước 6: Phòng PX01 tập hợp báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để các địa phương thực hiện các bước tiếp theo; phối hợp với các đơn vị nhận quân của Bộ để tổ chức nghiên cứu hồ sơ, thống nhất số lượng, nhân sự tuyển chọn tại từng địa bàn và thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tới Công an các huyện, thị xã, thành phố. 
+ Bước 7: Công an các địa phương trình Chủ tịch UBND cấp huyện duyệt danh sách công dân được tuyển chọn và ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
+ Bước 8: Công an các địa phương phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ Quân sự cùng cấp để tổ chức lễ giao nhận quân tại địa phương và bàn giao cho Phòng Tổ chức cán bộ. 
* Thời gian cụ thể thực hiện các bước: Công an các địa phương bám sát kế hoạch tuyển quân của Hội đồng NVQS các cấp để thực hiện.

Thành phần hồ sơ

- Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp cho Công an xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:
+ Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.
+ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính Phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính Phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. 
+ Thông tư số 94/2020/TT-BCA ngày 01/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn và thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
+ Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND
+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Thẩm tra lý lịch trong CAND.