Quản lý xuất nhập cảnh

CÔNG AN CẤP TỈNH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 DVC trực tuyến một phần
2 DVC trực tuyến một phần
3 DVC trực tuyến một phần
4 DVC trực tuyến một phần
5 DVC trực tuyến một phần
6 DVC trực tuyến một phần
7 DVC trực tuyến một phần
8 DVC trực tuyến một phần
9 DVC trực tuyến một phần
10 DVC trực tuyến toàn trình
11 DVC trực tuyến một phần
12 DVC trực tuyến toàn trình
13 DVC trực tuyến một phần
14 DVC trực tuyến một phần
15 DVC trực tuyến một phần