Phòng cháy chữa cháy

CÔNG AN CẤP TỈNH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 DVC trực tuyến một phần
2 DVC trực tuyến toàn trình
3 DVC trực tuyến toàn trình
4 DVC trực tuyến toàn trình
5 DVC trực tuyến toàn trình
6 DVC trực tuyến toàn trình
7 DVC trực tuyến một phần
8 DVC trực tuyến toàn trình
9 DVC trực tuyến một phần
10 DVC trực tuyến toàn trình
11 DVC trực tuyến toàn trình
12 DVC trực tuyến một phần
13 DVC trực tuyến một phần
14 DVC trực tuyến một phần
15 DVC trực tuyến một phần
CÔNG AN CẤP HUYỆN
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 DVC trực tuyến toàn trình
2 DVC trực tuyến toàn trình
3 DVC trực tuyến toàn trình
4 DVC trực tuyến một phần
5 DVC trực tuyến một phần
6 DVC trực tuyến một phần
7 DVC trực tuyến một phần
8 DVC trực tuyến một phần