Phòng cháy chữa cháy

CÔNG AN CẤP TỈNH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 Mức độ 2
2 Mức độ 2
3 Mức độ 2
4 Mức độ 2
5 Mức độ 2
6 Mức độ 2
7 Mức độ 2
8 Mức độ 1
9 Mức độ 2
10 Mức độ 2
11 Mức độ 2
12 Mức độ 2
13 Mức độ 2
14 Mức độ 2
15 Mức độ 2