Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

CÔNG AN CẤP TỈNH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 Mức độ 2
2 Mức độ 2
3 Mức độ 2
4 Mức độ 2
5 Mức độ 2
6 Mức độ 2
7 Mức độ 2
8 Mức độ 2
9 Mức độ 2
10 Mức độ 2
11 Mức độ 2
12 Mức độ 2
13 Mức độ 2
14 Mức độ 2
15 Mức độ 2
16 Mức độ 2
17 Mức độ 2
18 Mức độ 2
19 Mức độ 2
20 Mức độ 2
21 Mức độ 2
22 Mức độ 2
23 Mức độ 2
24 Mức độ 2
25 Mức độ 2
26 Mức độ 2
27 Mức độ 2
28 Mức độ 2
29 Mức độ 2
30 Mức độ 2
31 Mức độ 2
32 Mức độ 2
33 Mức độ 2
34 Mức độ 2