Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

CÔNG AN CẤP TỈNH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 DVC trực tuyến một phần
2 DVC trực tuyến một phần
3 DVC trực tuyến một phần
4 DVC trực tuyến một phần
5 DVC trực tuyến toàn trình
6 DVC trực tuyến toàn trình
7 DVC trực tuyến toàn trình
8 DVC trực tuyến toàn trình
9 DVC trực tuyến toàn trình
10 DVC trực tuyến toàn trình
11 DVC trực tuyến một phần
12 DVC trực tuyến một phần
13 DVC trực tuyến một phần
14 DVC trực tuyến toàn trình
15 DVC trực tuyến toàn trình
16 DVC trực tuyến toàn trình
17 DVC trực tuyến toàn trình
18 DVC trực tuyến toàn trình
19 DVC trực tuyến toàn trình
20 DVC trực tuyến toàn trình
21 DVC trực tuyến toàn trình
22 DVC trực tuyến toàn trình
23 DVC trực tuyến toàn trình
24 DVC trực tuyến toàn trình
25 DVC trực tuyến toàn trình
26 DVC trực tuyến một phần
27 DVC trực tuyến toàn trình
28 DVC trực tuyến toàn trình
29 DVC trực tuyến toàn trình
30 DVC trực tuyến toàn trình
31 DVC trực tuyến toàn trình
32 DVC trực tuyến toàn trình
33 DVC trực tuyến toàn trình
34 DVC trực tuyến toàn trình