08/03/2023 08:36
162

Một số nội dung cần lưu ý trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã, phường, thị trấn năm 2023

Ngày 13/01/2023, Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 338/KH-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; theo đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn cần triển khai bám sát những nội dung trọng tâm sau:

1. Thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện, xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại địa phương. Nghị quyết chỉ đạo, kế hoạch triển khai xác định rõ chỉ tiêu nhiệm vụ cần thực hiện; cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và đề ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đến cơ sở, cán bộ và Nhân dân; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; phấn đấu triển khai, thực hiện đạt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

2. Tập trung triển khai đảm bảo đạt các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn điển hình về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với các địa bàn được chọn xây dựng điểm theo Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh; tổ chức triển khai kế hoạch số 630/KH-BCA-V05 ngày 28/12/2022 của Bộ Công an về xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh về xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

3. Xác định vùng dân tộc, vùng tôn giáo, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, hình sự, giao thông, môi trường... để tập trung tuyên truyền phù hợp với nội dung, đặc điểm và đối tượng; tranh thủ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tham gia công tác tuyên truyền. Đồng thời phát huy hiệu quả tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các phương tiện truyền thông lưu động và mạng xã hội (zalo, facebook...) để định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; kịp thời phản ánh thông tin chính xác về các vấn đề, sự kiện chính trị, gương người tốt, việc tốt gắn với vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia các phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của từng mô hình để củng cố, kiện toàn theo hướng dẫn số 163/HD BCĐ ngày 17/01/2023  của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo mỗi mô hình phải có hồ sơ phản ánh quy trình xây dựng, quản lý và theo dõi quá trình hoạt động. Chỉ đạo rà soát, phân loại mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quản lý theo 06 lĩnh vực: (1) Phòng, chống tội phạm; (2) Quản lý đối tượng; (3) Trật tự an toàn giao thông; (4) Tôn giáo; (5) Dân tộc; (6) Phòng cháy, chữa cháy để định hướng chuyên sâu và tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu tiêu chí đề ra.

5. Ban chỉ đạo các địa phương chủ động tham mưu, lựa chọn tổ chức điểm các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (Tháng 6), “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” (30/7), “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8), “Ngày toàn dân phòng, cháy chữa cháy” (10/4) ít nhất tại 01 địa bàn cơ sở bằng các hình thức phù hợp.

6. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên củng cố lực lượng Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội Dân phòng đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở. Kịp thời đề xuất thăm hỏi, động viên các trường hợp Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố ốm đau, bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Phát huy vai trò trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Ban Điều hành thôn, khu phố, Tổ Nhân dân tự quản, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các thành viên mô hình “tự phòng, tự quản” và các điển hình tiêu biểu làm hạt nhân, nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư.

7. Hướng dẫn các khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc xét, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thời gian, trình tự, thủ tục quy định. Kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả phân loại phong trào là một trong những căn cứ xét, khen thưởng hoặc công nhận danh hiệu thi đua có liên quan đến an ninh, trật tự đối tập thể, cá nhân người đứng đầu đơn vị, địa phương năm 2023.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc