29/07/2022 14:20
49

Nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay

Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đầy nguy cơ, thách thức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra những nguy cơ, thách thức, trong đó có “Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… còn diễn biến phức tạp”. Nghiêm trọng hơn, “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”.

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu tất yếu trong đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là: cuộc đấu tranh này phải kịp thời, kiên quyết, kiên trì, sắc bén, có căn cứ khoa học, có sức thuyết phục và phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Tại Đại hội XIII, Đảng ta đã khẳng định: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Trung ương và ấp ủy các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”(2). Thực tiễn cũng cho thấy, vấn đề suy thoái và biểu hiện suy thoái không ở đâu xa, nó nằm ngay trong các cơ quan, đơn vị, trong từng cán bộ, đảng viên của chúng ta. Do đó, việc nhận diện, đấu tranh các biểu hiện nêu trên phải xuất phát từ cơ sở, từ chính các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở. Từ đó, có thể thấy vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thống nhất nhận thức, quán triệt và thực hiện nghiêm túc hai nhiệm vụ: kết hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở bao gồm các vị trí công tác ở xã, phường, thị trấn như bí thư, phó bí thư Đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chủ tịch hội cựu chiến binh; chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ; trưởng công an; chỉ huy trưởng quân sự; hiệu trưởng các trường học; giám đốc các công ty, xí nghiệp… trên địa bàn cơ sở. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến cơ sở đều nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện trên phạm vi rộng, với nhiều kết quả nổi bật. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, do hạn chế về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này. Hiện nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực, hữu hiệu để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ này, góp phần làm cho nhiệm vụ này ngày càng được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến địa phương, đó là: 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông qua việc thường xuyên quán triệt, tuyên truyền để mọi người hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ; cách thức tuyên truyền phải linh hoạt, phù hợp với những đối tượng cụ thể, gắn với đặc điểm của từng địa phương, gắn với nhiệm vụ cụ thể ở từng địa bàn. 

Thứ hai, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, nhất là bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Ngoài ra, còn phải chú trọng trang bị cho họ các kỹ năng nhận diện các thông tin xấu, độc, viết và đăng tải bài viết phản bác thông tin xấu độc trên mạng xã hội; kỹ năng chia sẻ, viết bài, lan tỏa thông tin tích cực… 

Thứ ba, xây dựng quy chế, quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xem đây là tiêu chí đánh giá năng lực, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. 

Thứ tư, tăng cường đầu tư, tập trung các nguồn lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đó là, xây dựng tổ nòng cốt tham mưu tổ chức triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ nêu trên phù hợp với điều kiện, thực tiễn của địa phương; có cơ chế tuyên dương, khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ mọi người cùng tham gia... 

Thứ năm, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng, thực hiện có hiệu quả cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở để việc thực hiện nhiệm vụ đi vào nề nếp, có sức lan tỏa rộng rãi đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn./.

Phòng An ninh chính trị nội bộ