30/07/2021 11:29
1378

Phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” và Kế hoạch của Bộ Công an về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 27/7/2021, Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng; xác định 10 nội dung trọng tâm để phát động triển khai thực hiện như sau:

1. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh công tác và điều lệnh Công an nhân dân; tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng do Đảng ủy Công an tỉnh, Công an tỉnh phát động, triển khai.

2. Bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách để tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị cơ sở.

3. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, nhất là những loại tội phạm đang nổi lên gây bức xúc trong nhân dân.

Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; vận động đối tượng truy nã, pham tội ra tự thú, đầu thú.

Vận động Nhân dân tham gia thực hiện, xây dựng thành công dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, nhất là chiến dịch cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, tạo nền tảng cơ bản góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân.

4. Thực hiện tốt công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

5. Đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách; vận động, tranh thủ và phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo và cộng đồng dân cư; xây dựng và phát triển các cơ chế tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyển hóa các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội và đưa ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Triển khai xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

6. Tăng cường nắm tình hình, thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp trong giải quyết những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở; kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ định hướng dư luận; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; thông tin tích cực, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân...

8. Tuyên truyền vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, có cảm tình, yêu mến Việt Nam nhằm tổng hợp mọi nguồn lực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hôi chủ nghĩa.

9. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, cải tiến quy trình công tác, quy chế làm việc, nâng cao hiệu quả công tác trong lĩnh vực liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân; ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

10. Thực hiện đa dạng, thiết thực các hoạt động giao lưu kết nghĩa, an sinh xã hội, giúp đỡ Nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh... góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Công an với Nhân dân.

Việc phát động và triển khai thường xuyên nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Từ đó, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua phù hợp và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc