13/05/2022 10:26
305

Thông báo về việc phân cấp đăng ký, cấp biển số xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Để đảm bảo thực hiện đúng phân cấp về công tác đăng ký xe theo theo quy định tại Thông tư số 15 và Thông tư số 16 của Bộ Công an. Đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi làm thủ tục đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Công an tỉnh Bình Thuận thông báo việc phân cấp và các điểm đăng ký xe cơ giới đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được thực hiện kể từ ngày 21/5/2022. Cụ thể như sau:

1. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận: sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên; xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Phan thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Công an các huyện, thị xã: sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển sổ các loại xe như Xe ô tô, xe máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình và các loại xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện). Các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương.

3. Công an cấp xã sẽ tiếp nhận thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các loại xe như xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.

Đồng thời tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước; Cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tỉnh Bình Thuận biết để thực hiện theo quy định./.