23/07/2021 08:55
1148

Triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Công an tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân, làm nồng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh, quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, Công an tỉnh sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành Đề án “Đảm bảo điều kiện làm việc cho Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; đề xuất phương án chuyển đổi mô hình tổ chức Công an xã từ bán chuyên trách sang chính quy gắn với kiện toàn lực lượng Công an xã chính quy theo quy định; triển khai phân cấp thực hiện công tác nghiệp vụ đối với Công an xã, thị trấn chính quy phù hợp tiêu chí tối thiểu 05 Công an chính quy/01 xã. Định kỳ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc