Chi tiết câu hỏi/ trả lời

Câu hỏi: Điều kiện để kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh… Cơ sở kinh doanh cầm đồ của tôi đã hoạt động từ năm 2010 đến nay, do tôi không có hộ khẩu thường trú theo quy định nên hiện tại bị cơ quan Công an đề nghị ngừng hoạt động. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi phải làm thế nào để tiếp tục được kinh doanh? Có quy định nào đối với những cơ sở đã kinh doanh trước khi Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ban hành để tạo điều kiện cho họ tiếp tục kinh doanh?
Trả lời
- Ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ cầm đồ được quy định tại Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư). 

- Để được hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ thì người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cơ sở kinh doanh đang hoạt động đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện vẫn tiếp tục được hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn không quá 18 tháng kể từ ngày Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 có hiệu lực, cơ sở kinh doanh phải thực hiện các quy định tại Nghị định này. Vì Vậy, kể từ ngày 01/01/2018, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP để được tiếp tục hoạt động kinh doanh thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.