Thông báo giảm lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10344/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 12 năm 2020 về việc rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng  bởi dịch Covid-19, thực hiện nộp lệ phí như sau:

+ Nộp lệ phí bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức phí, lệ phí ban hành kèm theo thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 7 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, thời gian thực hiện từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021.

+ Lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông: Mức thu (Đồng/lần cấp)

   - Cấp mới: 160.000
   - Cấp lại do hư hỏng hoặc mất: 320.000

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh