Thông báo về việc áp dụng "tự động gia hạn tạm trú" đến hết ngày 31/7/2021 cho người nước ngoài

1. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay tiếp tục được "tự động gia hạn tạm trú" đến hết ngày 31/7/2021, có thể xuất cảnh trong thời gian trên mà không phải làm thủ tục gia hạn tạm trú. Trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trước ngày 01/3/2020 nếu chứng minh được bị mắc kẹt do dịch bệnh Covid-19, được Cơ quan đại diện ngoại giao xác nhận bằng Công hàm (có bản dịch tiếng Việt) hoặc có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc bị cách ly, điều trị Covid-19 hoặc lý do bất khả kháng khác cũng được xem xét áp dụng “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/7/2021 và phải xuất trình Công hàm hoặc văn bản xác nhận nêu trên khi xuất cảnh.

2. Người nước ngoài trong thời gian được “tự động gia hạn tạm trú” phải thực hiện khai báo tạm trú và khai báo y tế theo quy định.

3. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại mục 1 của Thông báo này hoặc có các vi phạm pháp luật khác, thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

4. Các vấn đề phát sinh khác (nếu có), đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an tỉnh Bình Thuận (SĐT: 02523.428156) để được hỗ trợ, hướng dẫn.


Guidance on automatic visa extension until July 31th, 2021 for foreigners in Vietnam

1. Foreigners who entered Vietnam on visa waiver, e-visa or tourist visa from March 1st, 2020 are entitled to automatic visa extension until July 31th, 2021 and can depart from Vietnam without having to extend their stay permit. For those who entered Vietnam before March 1st, 2020, the same automatic visa extension can be considered, subject to provision of proof that the person was stranded in Vietnam due to COVID-19, accompanied by a diplomatic Note (with Vietnamese translation) from the relevant diplomatic mission, or a written document from the relevant Vietnamese authorities confirming that the person was required to undergo mandatory quarantine or treatment for COVID-19, or advice of other force majeure. The concerned person is required to present the said diplomatic Note or written document on departure from Vietnam.

2. During the automatic visa extension period, foreigners are required to complete temporary residence and health status declaration.

3. Those who are not subject to the paragraph 1 of this guidance or those who have breached the laws will be treated according to applicable laws of Vietnam.

4. For further information or assistance, please contact the Binh Thuan Immigration Department at Tel: 02523.428156.