Thông báo giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng

Có thể tra cứu theo Họ tên, Số GPLX, Ngày vi phạm, hoặc để trống ô tìm kiếm nếu bạn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu
Tìm gần đúng

Ví dụ: "Trần Thị Ngọc Lan"
Tìm gần đúng

Ví dụ: "AD002453"
calendar

Nhập theo kiểu ngày/tháng/năm