Thông báo tạm giữ giấy phép lái xe môtô quá hạn người vi phạm chưa đến xử lý

Có thể tra cứu theo Họ tên, Số GPLX, Ngày vi phạm, hoặc để trống ô tìm kiếm nếu bạn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu
Tìm gần đúng
Ví dụ: "Trần Thị Ngọc Lan"
Tìm gần đúng
Ví dụ: "AD002453"
calendar
Nhập theo kiểu ngày/tháng/năm