27/07/2021 16:44
279

Bàn giao, phân cấp quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; Kế hoạch số 4533/KH-C07-P1 ngày 04/12/2020 của Cục Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021 và Quyết định số 2575/QĐ-CAT ngày 07/6/2021 của Công an tỉnh về việc Quy định phân cấp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức quán triệt và phân công cán bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác phân cấp.

Từ ngày 24/6/2021 đến ngày 09/7/2021, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiến hành bàn giao 1.142 hồ sơ cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 10 đơn vị Công an cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

+ Bàn giao Công an cấp huyện: 732 hồ sơ cơ sở được quy định tại Phụ Lục III Nghị Định 136/2020/NĐ-CP.

+ Bàn giao UBND cấp xã: 410 hồ sơ cơ sở được quy định tại Phụ Lục IV Nghị Định 136/2020/NĐ-CP.

Đến thời điểm hiện tại, Công an các địa phương đều đã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức triển khai phân cấp công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho UBND cấp xã trên địa bàn quản lý. 06 đơn vị đã tiến hành bàn giao tổng số 2.242 hồ sơ cơ sở quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy thuộc Phụ Lục IV Nghị Định 136/2020/NĐ-CP cho UBND cấp xã.

Hội nghị triển khai Nghị định 136 của Chính phủ và bàn giao hồ sơ cho Công an huyện, UBND cấp xã tại huyện Đức Linh

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện, xã nắm bắt quy định của pháp luật, kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra./.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ