17/03/2023 15:12
288

Học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy là nền tảng để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

HỌC TẬP, THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY LÀ NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đại tá, TS HUỲNH NGỌC LIÊM
Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận

Hồ Chí Minh - Học trò xuất sắc của V.I. Lênin, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chủ nghĩa Mác - Lênin và tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về những vấn đề cơ bản để xây dựng lực lượng Công an nhân dân - “Thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về tổ chức và sử dụng bạo lực cách mạng của nhà nước chuyên chính vô sản vào điều kiện cụ thể của nước ta; kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trong suốt hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mọi mặt. Người đã để lại cho lực lượng Công an nhân dân rất nhiều huấn thị có giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, làm nền tảng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nước quên thân, vì dân phục vụ; là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự... Cách đây 75 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII để góp ý rất cụ thể về cách làm báo và căn dặn lực lượng Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc; mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện tư cách đạo đức. Người đã chỉ rõ tư cách người Công an cách mệnh, đó là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ nhưng mang tính cách mạng và chứa đựng giá trị lý luận, thực tiễn, nhân văn sâu sắc. Lời dạy của Người hàm chứa đầy đủ các mối quan hệ biện chứng hình thành nhân cách, phẩm chất của người Công an cách mạng đó là đối với tự mình, đối với đồng sự, đối với Chính phủ, đối với nhân dân, đối với công việc, đối với địch; yêu cầu về đạo đức, tình cảm, phẩm chất chính trị, ý chí, trí tuệ, văn hóa của người Công an cách mạng.

Những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, quý giá của lực lượng Công an nhân dân. Giá trị khoa học và thực tiễn của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân không còn dừng lại kim chỉ nam định hướng tư tưởng, mà đã thật sự trở thành nền tảng vững chắc, đầy đủ, khoa học, biện chứng trong toàn bộ các mặt công tác công an; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó. Tư cách người Công an cách mệnh là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân với những phẩm chất cơ bản, quan trọng, thể hiện sự nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức cách mạng và tự mình nêu gương thực hành đạo đức cách mạng, mãi là nền tảng chuẩn mực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đảng ủy - lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên đổi mới quán triệt, học tập và vận dụng sáng tạo, đây là nền tảng, là mục tiêu, phương hướng công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những năm qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã gắn kết chặt chẽ giữa học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”...

Hội thi Thanh niên Công an Bình Thuận học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND - Ảnh: Bích Thuận

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về nội dung cốt lõi của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Thông tư số số 51/2012/TT-BCA ngày 10/8/2012 của Bộ Công an quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Công an nhân dân; Thông tư số 94/2021/TT-BCA ngày 14/10/2021 của Bộ Công an quy định về công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và dư luận xã hội của Công an nhân dân...

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng Công an Bình Thuận được khen thưởng trong Lễ báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận - Ảnh: Bích Thuận

Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tác phong công tác và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong Công an tỉnh Bình Thuận. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ viết cam kết phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy; thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử văn hóa trong sinh hoạt, công tác; duy trì hiệu quả việc phân loại, bình cờ theo tiêu chí Sáu điều Bác Hồ dạy, làm cơ sở phục vụ công tác nhận xét, đánh giá, phân loại thi đua của tập thể, cá nhân hằng năm và phục vụ công tác bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, như: Phát động làm ngoài giờ, ngày nghỉ, giải quyết thu tục hành chính; cấp căn cước công dân tại địa bàn cơ sở, tại nhà cho người già yếu, tàn tật; làm việc 24/24 để kịp tiến độ thực hiện dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; thực hiện phương châm 06 biết: “biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết cảm ơn, biết xin lỗi”; phong trào 04 được: “được nhân dân quý mến, được Đảng, chính quyền tin tưởng, được ban, ngành ủng hộ, được đồng sự giúp đỡ...

Khen các tập thể, cá nhân trong lễ báo công dâng Bác - Ảnh: Bích Thuận

Có thể khẳng định, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận; giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy; nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022, Công an tỉnh Bình Thuận đã có 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III; 02 tập thể, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 84 tập thể, 93 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 12 tập thể, 19 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 713 tập thể và 1.475 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cán bộ, chiến sĩ thực hành cần, kiệm, liêm, chính, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, điển hình như: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tuy Phong, Gương hy sinh dũng cảm trong thi hành công vụ của đồng chí Trung tá Trần Văn Dũng (Trưởng Công an xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết) trong khi vây bắt đối tượng ngháo đá đang dùng dao tấn công người đi đường; gương sáng về tinh thần dũng cảm, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của đồng chí Thiếu úy Nguyễn Văn Hậu (cán bộ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) trong khi thi hành nhiệm vụ vay bắt đối tượng giết người đang cố thủ trong nhà,...

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, tại Lễ Báo công dâng Bác - Ảnh: Bích Thuận

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó dự báo, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng với sự gia tăng về mức độ đối đầu trong một số vấn đề nóng; tình hình Biển Đông sẽ diễn biến phức tạp hơn; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, bất ổn chính trị, xã hội do khủng hoảng kinh tế, năng lượng, lương thực, lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia; các vấn đề an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai làm ảnh hưởng đến an ninh xã hội, gia tăng nguy cơ khủng hoảng nhân đạo, bất ổn ở nhiều quốc gia, khu vực sẽ tác động đến an ninh, trật tự của nước ta. Trong nước, những khó khăn về kinh tế - xã hội vẫn tiếp diễn; tình trạng lạm phát, giá cả leo thang, tranh chấp đất đai, khiếu kiện tác động đến đời sống, tư tưởng của nhân dân; đây sẽ là điều kiện để các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm đẩy mạnh thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ; gia tăng liên kết trong, ngoài hòng tập hợp lực lượng, hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; chuẩn bị điều kiện tiến hành “cách mạng màu” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số tội phạm và vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng; một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm tiềm ẩn nhiều vi phạm và tội phạm như lĩnh vực đầu tư công; mua sắm tài sản công; đấu thầu, đấu giá tài sản; các hoạt động chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, giao dịch bất động sản; lợi dụng sự biến động của giá xăng dầu, vàng, lương thực, thực phẩm, một số nguyên liệu đầu vào của các ngành sản xuất để thực hiện hành vi đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả; gia tăng các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các hình thức biến tướng, thủ đoạn mới. Thiên tai, dịch bệnh và tai, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp vẫn sẽ là những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của đất nước.

Tuyên dương điển hình tiên tiến thanh niên Công an Bình Thuận học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy - Ảnh: Bích Thuận

Tại Bình Thuận, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị tiếp tục tìm mọi cách để gia tăng hoạt động chống phá với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhất là hoạt động lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự; các vấn đề phức tạp trong tôn giáo (lấn chiếm, đòi lại đất đai, xây dựng trái phép) diễn biến phức tạp; tình hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đất đai, ô nhiễm môi trường, triển khai các dự án tiềm ẩn nguy cơ hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông có thể còn nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn... đã và đang đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận những khó khăn, thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Bình Thuận phát động đợt thi đua đặt biệt chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND - Ảnh: Bích Thuận

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xem đây là nền tảng quan trọng xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Theo đó, Công an tỉnh Bình Thuận xác định tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm đó là:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh học tập, quán triệt và tuyên truyền để cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học của nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là vấn đề xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân trong điều kiện mới hiện nay. Xác định việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là nội dung cốt lõi, nền tảng tư tưởng để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 14/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thanh với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và với chế độ xã hội chủ nghĩa; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; “Thanh bảo kiểm” bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hai là, nghiên cứu và cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thành chuẩn mực đạo đức, giao tiếp, ứng xử... phù hợp với từng hệ lực lượng, đối tượng, nhiệm vụ công tác của các cấp Công an để quyết tâm thực hiện làm theo có hiệu quả trong toàn Công an tỉnh Bình Thuận. Việc cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; khắc phục sự cứng nhắc, khó khăn trong quá trình áp dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu của từng hệ lực lượng và Công an các đơn vị, địa phương. Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá, nhận xét và thực hiện nghiêm túc việc bình cờ hằng tháng đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ về thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong Công an tỉnh Bình Thuận. Tổ chức cho Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ đăng ký chỉ tiêu, nội dung thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, coi đây là cơ sở quan trọng để đánh giá, nhận xét và phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm.

Ba là, toàn lực lượng gương mẫu đi đầu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”... Việc gương mẫu đi đầu phải khoa học, thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, tránh phô trương, hình thức; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy theo tinh thần như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở từng đợt phát động thi đua mà phải trở thành phong trào thường xuyên để thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tạo được sức lan toả sâu rộng và tanh thủ tối đa sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận.

Bốn là, từng cấp ủy Đảng, từng đảng viên, CBCS gương mẫu thực hiện có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa theo Sáu điều Bác Hồ dạy trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng và đơn vị. Phát huy vai trò giám sát của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới; Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử trong Công an nhân dân và Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29/8/2017 của Bộ Công an ban hành quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân trong sinh hoạt, công tác và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... không để phát sinh những sai phạm nghiêm trọng, kéo dài, vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đối với cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy ủy, thủ trưởng đơn vị phải thực hiện theo phương châm: Giám sát phải thường xuyên và mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, kết luận rõ ràng và xử lý vi phạm phải nghiêm minh (nếu có), xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiên quyết xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực; chủ động lấy phòng ngừa là chính, phòng ngừa từ xa, từ khi mới manh nha chưa hình thành vi phạm; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy xây là chính, lấy chống là khi cần thiết, bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, có lý, có tình và mang tính nhân văn sâu sắc, không ly kỳ phức tạp.

Sáu là, chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thường xuyên liên tục nhằm đánh giá chính xác kết quả thực hiện, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, năng cao hiệu quả thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện những cách làm hay, kinh nghiệm quý, những tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng trong Công an tỉnh Bình Thuận nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi và động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

H.N.L