25/11/2021 08:49
2213

Hướng dẫn xét, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021

Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; ngày 05/11/2021 Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ban hành hướng dẫn số 5881/HD-BCĐ-CAT về xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021, Hướng dẫn quy định cụ thể về đối tượng, quy trình, thời gian và thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2021.

Thứ nhất, hướng dẫn về đối tượng xét, công nhận gồm: (1) Khu dân cư: thôn, khu phố, bản; (2) xã, phường, thị trấn; (3) Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Về tiêu chí xét, công nhận được quy định tại các điều 5 (đối với khu dân cư), điều 6 (đối với xã, phường, thị trấn), điều 7 (Cơ quan, doanh nghiệp) và điều 8 (đối với nhà trường) Thông tư số 23 của Bộ Công an.

Thứ hai, Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn cụ thể về quy trình xét, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cụ thể đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường như sau:

Đối với khu dân cư: Trưởng các khu dân cư (thôn, khu phố) chủ trì cuộc họp; thành phần tham dự gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng và Công an viên, Cảnh sát khu vực, Bảo vệ dân phố để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung đăng ký xây dựng Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành thủ tục, hồ sơ gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (viết tắt là Ban chỉ đạo) cấp xã (Công an xã, phường, thị trấn).

Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm: tập hợp hồ sơ khu dân cư, trường học và cơ quan quản lý (nếu có), tổng hợp báo cáo và đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo xã, phường, thị trấn tổ chức họp Ban chỉ đạo cấp xã để thẩm định hoặc có thể lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp không tổ chức họp vì lý do khách quan, để đảm bảo tiến độ; căn cứ kết quả thẩm định, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cấp xã xét duyệt và ban hành quyết định công nhận Khu dân cư, trường học, cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trước ngày 15/11/2021.

Đối với xã, phường, thị trấn: Công an xã (phường, thị trấn) tham mưu Ban chỉ đạo cấp xã tiến hành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn tất thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận xã (phường, thị trấn) gửi về Thường trực ban chỉ đạo cấp huyện (Công an cấp huyện).

Công an huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: tập hợp hồ sơ cấp xã và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện quản lý; tổng hợp báo cáo và đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức họp Ban chỉ đạo cấp huyện để thẩm định hoặc có thể lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp không tổ chức họp vì lý do khách quan, để đảm bảo tiến độ thực hiện; căn cứ kết quả thẩm định, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cấp huyện xét duyệt và quyết định công nhận xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trước ngày 15/12/2021.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý: Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ trì cuộc họp gồm: tập thể lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đại diện cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nội dung đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thành thủ tục hồ sơ gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Công an tỉnh) trước ngày 20/12/2021.

Đơn vị thành viên Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tập hợp hồ sơ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý; chủ trì cuộc họp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh đối ngoại, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh kinh tế sau khi lấy ý kiến tham vấn của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thẩm định tiêu chí; tổng hợp báo cáo và đề xuất Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo tỉnh cấp tỉnh để thẩm định hoặc có thể lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp không tổ chức họp vì lý do khách quan, để đảm bảo tiến độ. Căn cứ kết quả thẩm định, tham mưu Công an tỉnh báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh xét duyệt, quyết định và cấp Giấy chứng nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thứ ba, hướng dẫn về thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận: Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường khi gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” phải đảm bảo các thủ tục như sau:

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 của đơn vị, địa phương đề nghị.

- Báo cáo kết quả xây dựng khu dân cư; xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” có xác nhận của người đứng đầu của đơn vị, địa phương đề nghị.

- Bản đăng ký phấn đấu thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh. trật tự” năm 2021 của đơn vị, địa phương đề nghị.

- Biên bản họp đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 của đơn vị, địa phương đề nghị.

- Các tài liệu khác có liên quan chứng minh kết quả thực hiện đạt các tiêu chí./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc