Chính sách

Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân

Tên thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân
Thời hạn giải quyết Chưa quy định cụ thể.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại đơn vị hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ.
Cơ quan thực hiện Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Thẻ bảo hiểm y tế.
Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Áp dụng đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác, học tập trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đang phục vụ có thời hạn quy định tại điểm b, khoản 16, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế; công nhân công an (sau đây gọi tắt là thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân) tham gia bảo hiểm y tế (trừ thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại các điều 2,3 và khoản 1, khoản 2 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP  ở các nhóm đối tượng khác theo quy định của Chính phủ), bao gồm: 
+ Bố đẻ, mẹ đẻ; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng dưới 80 tuổi;
+ Vợ hoặc chồng;
+ Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp trên 18 tuổi nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật;
+ Thành viên khác trong gia đình (không thuộc các đối tượng nêu trên) mà cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình chưa đủ 18 tuổi, hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật, mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Công an các đơn vị, địa phương (cấp phòng, huyện)  hướng dẫn sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân lập tờ khai tham gia BHYT và danh sách đối tượng tham gia BHYT đối với thân nhân gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).
+ Bước 2: Công an tỉnh thẩm định hồ sơ, tập hợp và lập danh sách đối tượng tham gia BHYT gửi về Bảo hiểm xã hội tỉnh để đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. (Gửi hồ sơ kèm theo Mẫu TK1-TS).
+ Bước 3: Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận và triển khai in, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định.

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế (theo Mẫu TK1-TS) của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân về thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm y tế.
b) Danh sách đối tượng tham gia BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018. 
c) Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân CBCS của Công an tỉnh.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Tờ khai tham gia Bảo hiểm y tế (theo Mẫu TK1-TS). 
+ Danh sách đối tượng tham gia BHYT ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

Cơ sở pháp lý

+ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008.
+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế năm 2014.
+ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
+ Thông tư số 57/2019/TT-BCA ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công an quy định hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân.