Đăng ký, quản lý con dấu

Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Tên thủ tục Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu
Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện + Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
+ Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của bộ, ngành trung ương tại địa phương, 
+ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, đơn vị trực thuộc các cơ quan này,
+ Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, đơn vị trực thuộc các cơ quan này, 
+ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương/ Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh/ Công an xã, phường, thị trấn, đơn vị trực thuộc các cơ quan này,
+ Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, đơn vị trực thuộc các cơ quan này, 
+ Cơ quan An ninh điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh/ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan này, Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, 
+ Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, Cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, 
+ Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
+ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức này, 
+ Tổ chức kinh tế do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc, 
+ Tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương cấp giấy phép hoạt động,
+ Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở cấp huyện, Ủy ban bầu cử ở cấp xã, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, Tổ bầu cử, Tổ chức khác do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động, 
+ Một số trường hợp theo ủy quyền của cơ quan đăng ký mẫu con dấu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 99/2016/NĐ-CP

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận. 
Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
Lệ phí
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước khi nộp hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu phải xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.
Trình tự thực hiện + Bước 1: Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có nhu cầu đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
+ Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. 
- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho tổ chức hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ. 
- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho tổ chức hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ. 
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có).
+ Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, cơ quan, tổ chức, cá nhân được cử đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
1. Hồ sơ đối với người được cử đến nộp hồ sơ: Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
2. Hồ sơ đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước: Văn bản đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.
- Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ hồ sơ.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Cơ sở pháp lý + Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính thủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh Nhà nước.
+ Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/ 2022 của Bộ Công an quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự.
+ Quyết định số 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
+ Quyết định số 296-QĐ/TW ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.