Chính sách

CÔNG AN CẤP TỈNH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ
1 Mức độ 1
2 Mức độ 2
3 Mức độ 2
4 Mức độ 1
5 Mức độ 1
6 Mức độ 1
7 Mức độ 1
8 Mức độ 1
9 Mức độ 1
10 Mức độ 1
11 Mức độ 1
12 Mức độ 1
13 Mức độ 1
14 Mức độ 1
15 Mức độ 1
16 Mức độ 1