24/06/2020 11:23
850

Một số kết quả công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong những năm qua

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sủa đổi bổ sung vào năm 2001, 2013 và có hiệu lực ngày 01/01/2014) ghi nhận.

Tại Điều 30 của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh”. Hiến pháp bảo đảm cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đồng thời cũng là hình thức dân chủ trực tiếp để công dân tham gia vào việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Vì vậy, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức, các ngành và cơ quan Nhà nước các cấp. Giải quyết tốt công tác tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo của công dân chính là thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  Trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo bước đầu đã đạt được một số thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng có những bước chuyển biến tích cực hơn. Những kết quả đó đã thể hiện Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng quyền làm chủ của nhân dân và không ngừng tăng cường mối quan hệ đoàn kết nhất trí giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại Thanh tra Công an tỉnh, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua các năm đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh nhiều văn bản trong công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng. Công an các đơn vị, địa phương duy trì tốt công tác tiếp công dân cũng như giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo theo định kỳ và đột xuất góp phần giữ vững ANCT và TTATXH tại địa phương. Với những cố gắng trên, hàng năm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi toàn tỉnh đạt kết quả khá cao (Bình quân kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo toàn tỉnh đạt trên 91,94%).

Để đạt được những kết quả nói trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm tích cực đến vấn đề này cũng như sự chỉ đạo cụ thể của Thanh tra tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; Đồng thời Thanh tra Bộ Công an hàng năm cũng thường xuyên tổ chức tập huấn các nội dung chuyên đề về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn về công tác nghiệp vụ. Bên cạnh đó tổ chức việc giám sát, kiểm tra theo kế hoạch để uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác Lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Công an các cấp vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế đó là: Công an các cấp chậm giải quyết các vụ án, các tố giác, tin báo về tội phạm, các vụ việc khác thuộc trách nhiệm của cơ quan Công an hoặc không đồng tình với kết quả giải quyết dẫn đến khiếu nại; một số cán bộ, chiến sĩ Công an trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ còn có những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, thực hiện chưa đúng quy trình, quy định, vi phạm văn hóa ứng xử trong quan hệ với quần chúng nhân dân; nhiều nội dung sai phạm không được phát hiện xử lý, chấn chỉnh kịp thời, dẫn đến có đơn thư tố cáo có danh hoặc nặc danh. Công an một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng việc tổ chức đối thoại, giải thích những vướng mắc trong quá trình giải quyết KNTC dẫn đến có trường hợp tái khiếu, gửi đơn thư vượt cấp, nhiều nơi. Bên cạnh đó, có một bộ phận người dân nhận thức chưa đầy đủ về các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc do có sự xúi giục, kích động của các đối tượng, phần tử xấu, do đó, tuy lực lượng Công an đã giải quyết đúng quy định nhưng vẫn khiếu nại, tố cáo kéo dài gây khó khăn cho các cấp chính quyền.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật của từng đơn vị, địa phương; Qua đó, việc giải quyết đơn thư của công dân nhiều đơn vị, địa phương đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân, tổ chức. Có thể thấy rằng nơi nào không làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC kịp thời đúng quy định pháp luật, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và sự ổn định tình hình nội bộ mà còn ảnh hưởng đến uy tín, quan hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân. Vì vậy, giải quyết đơn thư nhanh chóng, chính xác đúng quy định của pháp luật có tác dụng phòng ngừa sai phạm nội bộ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân và có ý nghĩa quan trọng trực tiếp bảo vệ sự trong sạch vững mạnh của lực lượng CAND; cũng cố uy tín và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an trong tình hình hiện nay./.

Ngọc Tuấn