07/04/2021 08:41
2533

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã, phường, thị trấn năm 2021

        Ngày 11/02/2021 Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-BCĐ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; nhằm cụ thể hóa các nội dung thực hiện tại địa bàn cơ sở, Công an tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 412/HD-CAT-PV05 về hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã, phường, thị trấn năm 2021; theo đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã, phường, thị trấn cần triển khai bám sát những nội dung trọng tâm sau:

        Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức phát động, đăng ký xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021. Trong đó, Thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện, xã tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 tại địa phương mình; xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa và đề ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả; tổ chức cho 100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn và phấn đấu trên 85% hộ gia đình đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021.

        Ban chỉ đạo cấp huyện, xã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thống kê chính xác số lượng mô hình hiện có tại địa phương; kết thúc những mô hình hoạt không hiệu quả hoặc không hoạt động và chấn chỉnh trách nhiệm của các đơn vị trong theo dõi, hướng dẫn hoạt động mô hình; củng cố hồ sơ xây dựng mô hình “tự phòng, tự quản” theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về quy trình xây dựng mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh, trật tự. Nghiên cứu xây dựng mới, nhân rộng các mô hình mới phù hợp đặc điểm của từng địa bàn, khu dân cư phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm bảo an ninh, trật tự.

        Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật; nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; tham gia hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”;… góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

        Phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở như Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu phố, Trưởng đoàn thể cơ sở, Tổ nhân dân tự quản, Tổ hòa giải, Đội dân phòng, người có chức sắc, uy tín trong dân tộc, tôn giáo, các điển hình tiêu biểu... trong xây dựng phong trào toàn dân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

        Tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp, nghị quyết liên tịch đã ký kết giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

        Thực hiện nghiêm túc công tác xét, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Thường trực Ban chỉ đạo cấp xã, huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong hướng dẫn, tập hợp hồ sơ, thẩm định và  báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND cùng cấp xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo mốc thời gian: Đối với khu dân cư tính từ 31/10/2020 đến năm 31/10/2021; hoàn thành việc xét, ban hành quyết định công nhận trước ngày 10/11/2021; đối xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp cấp huyện: tính từ 30/11/2020 đến 30/11/2021; hoàn thành việc xét, ban hành quyết định công nhận trước ngày 10/12/2021.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ