07/04/2021 08:44
2398

Những trọng tâm trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2021

        Nhằm triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 411/KH-BCĐ-CAT, ngày 11/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Ngày 11/02/2021, Công an tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 413/HD-CAT-PV05 về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2021.

        Theo Hướng dẫn nêu trên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn thực hiện; chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm; không để xảy ra các vụ việc học sinh, sinh viên, người lao động bị kích động, tham gia các hoạt động tập trung đông người gây rối ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương. Phấn đấu trên 90% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

        Để triển khai thực hiện, ngay từ đầu năm, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường ban hành Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 tại cơ quan, đơn vị mình. Cụ thể hóa nội dung nhiệm vụ và đề ra giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả; trọng tâm là tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tổ chức phát động, triển khai bằng hình thức phù hợp và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên cam kết thực hiện xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư số 23 của Bộ Công an.

        Quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; an toàn lao động... bằng những hình thức phù hợp như: Sinh hoạt cơ quan, hệ thống truyền thanh, trang tin điện tử, bản tin nội bộ... Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng và công tác bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức rà soát các quy chế, quy định, nội quy, phương án bảo vệ và thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để phát hiện sơ hở, thiếu sót và kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, góp phần bảo vệ tài sản, phòng gian bảo mật, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học "An toàn về an ninh trật tự" để chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đạt yêu cầu.

        Chú trọng rà soát xây dựng các mô hình “tự phòng, tự quản” phù hợp nhằm huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự; công tác xây dựng mô hình cần thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ, ngày 25/5/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về quy trình xây dựng mô hình “tự phòng, tự quản” bảo vệ an ninh trật tự để làm cơ sở thẩm định, phục vụ xét đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

        Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở nơi cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng chân và các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương được phân công quản lý, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phản ánh tình hình và phối hợp giải quyết, xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; xây dựng, củng cố và cử lực lượng bảo vệ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức. Chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức và kỹ năng hoạt động cho lực lượng nòng cốt tham gia các mô hình “tự phòng, tự quản” của cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

        Tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức phát động trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Tháng hành động an toàn giao thông”, “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”... Phân công lực lượng, tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Định kỳ, thực hiện tốt việc sơ kết, đánh giá công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” để rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng thời gian tới. Qua sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, đánh giá việc thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” và hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021 trước ngày 01/12/2021 và gửi Công an các đơn vị, địa phương được phân công, phân cấp quản lý, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tập hợp, thẩm định và đề nghị UBND cùng cấp ban hành quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

        Qua tổng kết, đánh giá chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học căn cứ kết quả đạt được để chủ động khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật theo điều kiện của từng đơn vị; đồng thời, căn cứ hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Ban Chỉ đạo các cấp để tiến hành xét chọn, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc