11/08/2023 14:09
705

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận “Giữ trọn lời thề thiêng liêng với Đảng”

Tự hào và phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, tập thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh tỉnh Bình Thuận đoàn kết một lòng quyết “Giữ trọn lời thề thiêng liêng với Đảng”, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tự hào truyền thống anh hùng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kể từ khi ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, toàn diện, tạo tiền đề, điều kiện cơ bản, quan trọng để lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Năm 1959, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhấn mạnh “Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”. Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dẫu có hiểm nguy, hi sinh, mất mát nhưng lực lượng CAND không bao giờ chùn bước, giữ vững “lời thề danh dự của CAND Việt Nam”, hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào lực lượng CAND.

Ra đời sau Cách mạng Tháng 8/1945, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Mặc dù tên gọi của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH có những thay đổi trong mỗi giai đoạn lịch sử, nhưng dù ở giai đoạn nào, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an luôn thường xuyên quan tâm, coi đây là lực lượng nghiệp vụ quan trọng, mang tính chiến lược của ngành Công an; tin tưởng giao phó những trọng trách lớn lao và lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã không phụ lòng tin đó, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; mưu trí, sáng tạo, đồng lòng, tận tụy lập nhiều thành tích, chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đất nước có chiến tranh cũng như trong hòa bình, trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.

Giữ trọn lời thề thiêng liêng với Đảng

Phát huy truyền thống tốt đẹp của những thế hệ đi trước, tập thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận quyết tâm rèn luyện, giữ trọn lời thề với Đảng và Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn tỉnh nói chung và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng luôn nỗ lực, cố gắng, đoàn kết thống nhất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng cùng lực lượng Công an toàn tỉnh giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.

Trong giai đoạn hiện nay, người chiến sĩ Công an hàng ngày phải đối diện với nhiều khó khăn, gian khổ, nguy hiểm và cả những cám dỗ. Do đó, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là khâu đột phá trong việc củng cố, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Tỉnh ủy về việc “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến công tác chính trị, tư tưởng, tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi CBCS.

Đặc biệt trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã quyết liệt tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Bộ Công an về 02 dự án lớn, chưa có tiền lệ về xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân; đồng thời triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cùng lực lượng Công an toàn tỉnh đã không quản ngày đêm, Lễ, Tết; khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ sạch, sống”, cấp CCCD và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06... Tất cả đều cùng nhau thống nhất trong nhận thức, hành động coi đây là “trách nhiệm và danh dự” của lực lượng CAND, phục vụ nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước để phát triển đất nước trong thời kỳ kỷ nguyên số. Kết quả, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh trước ngày 30/5/2023 (là 1 trong 20 tỉnh hoàn thành trước 02 tháng so với chỉ tiêu Bộ Công an giao được Bộ Trưởng Bộ Công an có Công điện biểu dương ngày 09/6/2023).

CBCS làm việc không kể ngày, đêm, Lễ, Tết, đảm bảo hoàn thành tiến độ được giao

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đưa công tác này đi vào nề nếp; nhất là tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã trực tiếp tổ chức 12 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật trong công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn Công an các cấp vận động thu hồi 06 đầu đạn, quả đạn, bom; 20 súng tự chế, 01 súng hơi, 02 viên đạn, 69 VKTS, 09 CCHT, 02 linh kiện lắp ráp vũ khí; phát hiện, bắt giữ, xử lý 31 vụ vi phạm về VK, VLN, CCHT; khởi tố 03 vụ/03 đối tượng, phạt tiền 09 vụ/11 đối tượng với số tiền 32,25 triệu đồng, cảnh cáo 02 vụ/02 đối tượng, giao gia đình quản lý 04 đối tượng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, góp phần ổn định tình hình TTATXH trên địa bàn tỉnh. 

Lực lượng Cảnh sát 113 bắt đối tượng ma túy

Thực hiện tốt phương châm “nhanh nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất”, lực lượng Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24h để tiếp nhận, xử lý các tin báo liên quan đến ANTT, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng tấn công, trấn áp có hiệu quả nhiều loại tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận 385 tin liên quan đến ANTT; bắt 171 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiên, tang vật bàn giao Công an cơ sở xử lý theo quy định. Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quán triệt, nhắc nhở các cán bộ, chiến sỹ có thái độ hòa nhã, tôn trọng, nhiệt tình khi công dân đến liên hệ công việc hoặc cần giúp đỡ, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao nơi người dân, qua đó tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn bình yên cho cuộc sống của Nhân dân.

Mặc dù công việc mang tính chất thầm lặng, nhưng trong những năm qua, CBCS Đội Tàng thư căn cước công dân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm “làm hết việc chứ không hết giờ”, tận tụy với công việc, bất kể thời gian nào, luôn sẵn sàng phục vụ nhanh nhất đề nghị tra cứu của Công an các đơn vị, địa phương, kịp thời cung cấp thông tin, lai lịch, hình ảnh của các đối tượng, phục vụ việc đấu tranh, triệt phá các vụ án, chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; truy bắt đối tượng trốn truy nã… góp phần không nhỏ vào công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong 6 tháng đầu năm, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho CBCS, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn đơn vị tham gia tốt các hoạt động hướng về cộng đồng, cơ sở, xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như tổ chức hoạt động khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo; thăm, tặng quà gồm nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc, trẻ em khuyết tật, và suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền hơn 233 triệu đồng. Đồng thời tổ chức cho CBCS tham gia hoạt động về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ tại Salon, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH (18/4/1946 – 18/4/2023) nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho CBCS vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ" lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ tỉnh đến cơ sở đã và đang khắc phục mọi khó khăn, tập trung tối đa lực lượng, tận dụng tối đa thời gian, làm việc với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ" không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất. Trong những năm qua Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ ANTT ở địa phương. Với những cố gắng, nỗ lực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, đơn vị đã được cấp trên ghi nhận các thành tích đạt được và nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Những thành tích, kết quả đó là động lực, là hành trang tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để CBCS Phòng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh quyết tâm ra sức thi đua, rèn luyện, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, lập nhiều thành tích trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, cùng toàn lực lượng giữ vững ANCT, đảm bảo TTATXH, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân; tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Bích Vân