20/08/2021 17:13
158

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Công an Bình Thuận năm 2021

Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát. Năm 2021, công tác cải cách hành chính là một trong những công tác trọng tâm được xác định trong Danh mục chỉ tiêu công tác mà Giám đốc Công an tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng Công an các đơn vị, địa phương để tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Bình Thuận năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 425/QĐ-CAT ngày 18/02/2021 của Giám đốc Công an tỉnh) đề ra nhiệm vụ cải cách hành chính được tiến hành trên 09 các mặt: Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Cải cách thể chế hành chính; cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Trong đó, xác định việc “Triển khai thực hiện Đề án Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là một trong sáu nội dung nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an Bình Thuận”. So với nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020, đây là một nội dung hoàn toàn mới, mang tính tất yếu, phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân: “Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại1 nhằm hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng hiệu quả nhiệm vụ công tác cải cách hành chính và nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới hiện nay./.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ


1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn Kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Tập 1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.48-49