09/11/2022 13:54
93

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Công an tỉnh Bình Thuận thông báo rộng rãi đến các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết và đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản thanh lý của Công an tỉnh.

Tập tin đính kèm: 6135. TB LỰA CHỌN ĐGTS.pdf