28/10/2021 09:05
519

Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 24/9/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 7643/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo Quyết định:

– Ở cấp Bộ
  + Ban hành mới 02 thủ tục, gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước; Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.
  + Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông; Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.
  + Thay thế 01 thủ tục, gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông được thay thế bởi Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

– Ở cấp tỉnh
  + Ban hành mới 02 thủ tục, gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước; Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.
  + Sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục, gồm: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.
  + Thay thế 01 thủ tục, gồm: Cấp hộ chiếu phổ thông được thay thế bởi Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

– Ở cấp huyện
  + Ban hành mới 01 thủ tục, gồm: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

– Ở cấp xã
  + Ban hành mới 01 thủ tục, gồm: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông.

Đội CNTT - Phòng Tham mưu