15/07/2021 07:04
57

Tính hiệu quả của Luật Cư trú năm 2020 trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Luật Cư trú năm 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 với nhiều điểm mới so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), mang tính “cách mạng” trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, trong đó nổi bật là:

Thay thế việc đăng ký, quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức đăng ký, quản lý bằng công nghệ thông tin thông qua hệ thống phần mềm. Dữ liệu thông tin cư trú được quản lý tập trung trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và được chia sẽ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; với việc quản lý dân cư bằng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho công dân không phải sao y các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, được tra cứu thông tin về đăng ký cư trú và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trên Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu chính đáng.

Với hình thức đăng ký, quản lý này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước, giảm nguồn nhân lực, chi phí để thực hiện lưu trữ hồ sơ, giấy tờ tại cơ quan hành chính nhà nước; Giúp tăng cường công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng; Giúp việc kết nối, chia sẽ thông tin về dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Việc giao thẩm quyền giải quyết đăng ký thường trú cho Công an cấp xã đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện ngay tại cơ sở, tiết kiệm thời gian, công sức; đảm bảo việc giải quyết các thủ tục đăng ký cư trú và cập nhật di biến động, chỉnh sửa thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được nhanh chóng, thuận lợi, chính xác hơn.

Hình thức đăng ký cư trú đa dạng hơn: Công dân chỉ đến Công an cấp xã để đăng ký hoặc đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện và nghĩa vụ của mình trong đăng ký cư trú, qua đó công dân không phải đi lại nhiều lần, giảm thời gian, công sức trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Cán bộ Công an cấp xã  hướng dẫn công dân đăng ký cư trú

Thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký thường trú được rút ngắn hơn so với quy định trước đây: đối với thủ tục đăng ký thường trú được rút ngắn thời hạn giải quyết từ 15 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc; tách sổ hộ khẩu từ 7 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc; điều chỉnh thông tin cư trú từ 3 ngày làm việc xuống ½ ngày làm việc đối với trường hợp không phải xác minh…

Với nhiều điểm mới mang tính đột phá “cách mạng” của Luật Cư trú năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Công an tỉnh đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai; tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ theo dõi chuyên đề thuộc Công an tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy Công an cấp huyện và 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp xã về quy trình, thủ tục trong công tác đăng ký, quản lý cư trú. Tăng cường  sắp xếp đội ngũ, cán bộ đáp ứng trình độ nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, tác phong tốt, có trình độ công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo phần mềm đăng ký, quản lý cư trú để thực hiện nhiệm vụ đăng ký, quản lý cư trú. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh triển khai, thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các địa phương tập trung đầu tư nguồn nhân lực, nâng cấp, đồng bộ hệ thống máy tính, phần mềm quản lý và phần mềm ứng dụng đã góp phần tin học hóa công tác đăng ký, quản lý cư trú của ngành công an, tiến tới kết nối, chia sẽ thông tin về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp, công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

Như vậy, với những điểm mới nổi bật được quy định trong Luật Cư trú năm 2020 đã bảo đảm tốt hơn quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới, thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, doanh nghiệp… giúp các ngành, các cấp hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đặc biệt là từng bước góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong thời gian đến./.

Khắc Nguyên