07/07/2021 18:58
632

Triển khai công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Thời gian qua, Công an tỉnh đã duy trì thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết liên tịch với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Người Cao tuổi tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, gắn bó truyền thống giữa lực lượng Công an với Mặt trận và các tổ chức thành viên; huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đồng đều; nội dung, hình thức chậm đổi mới, chưa thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp Nhân dân; nhiều mô hình tự phòng, tự quản mang tính hình thức, hiệu quả không cao.

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc không ký kết Chương trình phối hợp giữa Công an với từng tổ chức thành viên; ngày 29/3/2021 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 279/KH-MTTQ-BCA về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2023. Nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động; phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp, đặc biệt là ở cấp xã trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh thống nhất ban hành một Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2023; xác định 08 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: (1) tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Công an và của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (2) tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên và các thành viên trong gia đình tích cực tham gia quản lý, giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật; (3) huy động hiệu quả mọi nguồn lực giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; (4) phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm; (5) nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (6) kịp thời nắm bắt những kiến nghị, phản ánh của người dân để đề xuất giải pháp khắc phục, giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; (7) củng cố xây dựng và nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; các câu lạc bộ nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ sở; (8) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho cán bộ cấp huyện, xã, khu dân cư; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 06 tổ chức thành viên: Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Người Cao tuổi tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm: (1) phấn đấu đạt tỷ lệ 100% hộ gia đình đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên ký cam kết xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”; (2) 80% trở lên các khu dân cư, xã, phường, thị trấn và trên 90% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong từng năm như sau:

Năm 2021:

- Triển khai các nội dung theo Kế hoạch.
- Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Công an và Hội Nông dân về công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021.
- Tổ chức kiểm tra công tác triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và rà soát, đánh giá mô hình “tự phòng, tự quản” trong phạm vi toàn tỉnh.
- Xây dựng mô hình một xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị.
- Hoàn thành chỉ tiêu khu dân cư, xã, phường, thị trấn; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Năm 2022:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá các mô hình “tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp thực hiện phóng sự tuyên truyền cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Xét chọn, đề xuất tuyên dương toàn quốc khi có chỉ đạo.

Năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
- Tổng kết 10 năm (2013 - 2023) Chương trình phối hợp 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” gắn với tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc