06/10/2022 09:38
2130

Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Vì sao tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá vẫn diễn ra? Phải chăng chúng ta chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ, chưa làm rõ nguyên nhân, điều kiện, chưa có hệ thống giải pháp đồng bộ và đủ mạnh để khắc phục, chấn chỉnh?

Sau khi trở thành Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt coi trọng việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; phòng, chống suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, thường xuyên quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Hai năm sau khi giành được chính quyền (tháng 10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, các biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng và Người đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm việc, phải đấu tranh với những hiện tượng thờ ơ trước những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. Người phê phán những đảng viên dao động, thiếu lý tưởng cách mạng. Người thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình…

Thấm nhuần đạo đức Hồ Chí Minh và những chỉ dẫn của Người, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo luôn đề cao đạo đức cách mạng, chú trọng giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Các kỳ Đại hội Đảng đều nhấn mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên xảy ra với 27 biểu hiện suy thoái thuộc 03 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (đã nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII).

Vấn đề đặt ra là, vì sao tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi? Phải chăng chúng ta chưa đánh giá chính xác mức độ, tính chất của tình hình, chưa chỉ rõ nguyên nhân, chưa đề ra được hệ thống giải pháp đồng bộ và đủ mạnh hay thiếu các điều kiện để thực hiện các giải pháp?

1. Để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã đề ra các giải giáp triển khai thực hiện như sau: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30/9/2016 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 17/3/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã ban hành các văn bản để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

- Trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… các địa phương, đơn vị đều có nội dung gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh, phòng, chống các suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng, đi vào chiều sâu; bộ máy tổ chức được củng cố, sắp xếp, kiện toàn, hoạt động hiệu quả; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được đề cao. Bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc có nhiều đổi mới, cấp ủy đảng, trước hết là Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nội dung đột phá: tăng cường mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết tranh chấp, đền bù đất đai trong nhân dân… Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

2. Bên cạnh việc triển khai, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trên, Đảng Bộ tỉnh Bình Thuận còn tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể như:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc tổ chức học tập với hình thức phong phú. Các chuyên đề hằng năm được triển khai theo đúng thời gian quy định, do các báo cáo viên Trung ương trình bày nên chất lượng học tập được nâng cao, tạo sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề cụ thể. Các hội nghị chuyên đề được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng, đưa tin tạo sức lan tỏa sâu rộng các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

- Bên cạnh đó, các cấp ủy còn quan tâm chỉ đạo việc đưa chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bản cam kết và đăng ký thực hiện nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

- Đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, nhất là quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Gắn chặt giữa “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hàng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi; dồn sức cho các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội… Đồng thời, tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm, đột phá, những việc cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19.  

3. V.I. Lênin từng nói “một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”. Do đó, để ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay, chúng ta phải xác định rõ các mức độ biểu hiện, các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những mức độ biểu hiện đó trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc “tự soi”; trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự đề ra các biện pháp khắc phục như sau:

- Trước hết, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu bằng những việc thường ngày, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cá nhân dù ở bất cứ cương vị nào cũng phải gương mẫu, trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát huy trí tuệ của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đó là hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

- Mỗi cán bộ, đảng viên tự soi vào các biểu hiện suy thoái nêu tại 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW. Đồng thời, cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch của cá nhân về khắc phục những biểu hiện suy thoái sau “tự soi”. Cấp ủy chi bộ tổng hợp bản “Tự soi, tự sửa” của đảng viên; xây dựng báo cáo đánh giá khái quát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của chi bộ thời gian qua; đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới. 

- Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân; có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, chạy theo thành tích, đơn giản, hình thức trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Lực lượng Công an nhân dân với vai trò là lực lượng vũ trang nhân dân, là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác đấu tranh chống “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình, Công an tỉnh Bình Thuận đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kịp thời phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc. Mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo 06 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - hội trên địa bàn tỉnh./.

Huy Hoàng