04/08/2023 18:36
258

Hội nghị xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Kế hoạch số 972/KH-BCĐ ngày 24/3/2023 và Quyết định số 967/QĐ-BCĐ ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (Ban Chỉ đạo tỉnh) về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lương Sơn - huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự Hội nghị có sự tham gia của ông Dương Thế Tài - Trưởng phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Bình Thuận; đại diện Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Bình Thuận; đại diện Công an huyện Bắc Bình và 24 cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Lương Sơn – huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình an ninh, trật tự có liên quan và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của doanh nghiệp trong thời gian qua; triển khai kế hoạch xây dựng doanh nghiệp điển hình; công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, nhân viên ký cam kết thực hiện 14 tiêu chí để xây dựng doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua triển khai xây dựng doanh nghiệp điển hình nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng ngừa tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc