25/11/2020 16:30
10175

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân

(http://bocongan.gov.vn/)

Các tổ chức tiền thân của CAND Việt Nam

  • Các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam


    Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển các công cụ bạo lực cách mạng để trấn áp các thế lực phản cách mạng và tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong cao trào cách mạng 1930 - 1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ  - Tĩnh đã xuất hiện các tổ chức mang tính vũ trang đầu tiên đó là Xích vệ đội  (tức Đội tự vệ đỏ) làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Xô viết và phong trào cách mạng của quần chúng, bảo vệ cán bộ Đảng; chống địch khủng bố trắng, trấn áp, trừng trị bọn phản động, Việt gian, cường hào gian ác, giữ gìn trật tự, trị an trong các làng, xã.

    Trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945, Đảng chủ trương xây dựng nhiều hình thức, phương thức hoạt động tự vệ phong phú, đa dạng, như: Đội hộ lương, diệt ác, Đội trừ gian, Ban công tác đội bảo vệ An toàn khu, Đội Danh dự Việt Minh ở Hà Nội, Đội tự vệ sắt ở Nam Trung Bộ, Tự vệ Ca Đa ở Tây Nguyên… Ngày 15/5/1945, Xứ ủy Bắc Kỳ thành lập “Đội danh dự trừ gian” sau đổi là “Đội danh dự Việt Minh”; biên chế thành nhiều nhóm hoạt động ở các thành phố lớn làm nhiệm vụ nắm tình hình, tổ chức trừ diệt mật thám, Việt gian tay sai đắc lực của Nhật - Pháp. Đây chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.


Công an nhân dân Việt Nam ra đời

Giai đoạn 1946 - 1954

Giai đoạn 1954 - 1975

Giai đoạn 1975 - Nay