Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” và Kế hoạch số 1935/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù.