02/07/2021 18:09
2162

Nhìn lại kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2021

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm các cấp trong tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm phòng, chống dịch bệnh; song song đó, đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, địa phương và yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được trong 6 tháng đầu năm trên các mặt như sau:

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và đạt chỉ tiêu đề ra. Có 168/195 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý; 562/632 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện quản lý; 10/10 Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cấp huyện; 124/124 Ban Chỉ đạo cấp xã; 496/689 Ban điều hành thôn, khu phố ban hành kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có 168/195 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý; 555/632 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp huyện quản lý; 124/124 xã, phường, thị trấn; 689/689 thôn, khu phố; 299.882/332.093 hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021.

Công tác tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh thường xuyên gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, nhiều hình thức tuyên tuyền trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được thực hiện thường xuyên, phát huy hiệu quả như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; loa phát thanh di động, tờ rơi, trên các phương tiện truyền thông đại chúng…

Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm thực hiện. Qua thống kê, toàn tỉnh có 986 mô hình, được chia thành 06 nhóm (nhóm mô hình về công tác tái hòa nhập cộng đồng; nhóm mô hình phát huy vai trò của chức sắc, người có uy tín và họ tộc; nhóm mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nhóm mô hình phòng, chống ma túy; nhóm mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; nhóm mô hình đảm bảo an ninh, trật tự) ở 124 xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý. Điển hình như mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” thuộc nhóm mô hình đảm bảo an ninh trật tự phát huy tác dụng, hoạt động hiệu quả thiết thực được các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo sơ kết, nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các đơn vị, địa phương quan tâm tham mưu triển khai, thực hiện, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn được đảm bảo thống nhất và kịp thời. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng trong phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, địa phương.

Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được duy trì, củng cố góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 22 trường hợp Công an xã và Bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 08 trường hợp Bảo vệ dân phố; đề xuất UBND tỉnh duyệt kinh phí may trang phục cho lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đảm đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện, đã xét tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 cho 36 cá nhân có những đóng góp quan trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó đã động viên kịp thời và phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian đến. Qua phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có 04 tập thể và 19 cá nhân được biểu dương, khen thưởng về thành tích đột xuất trong tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra... Một số đơn vị, địa phương và doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021 còn chậm trễ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, để chủ động phòng, chống lây lan dịch bệnh và giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; trong 6 tháng cuối năm 2021, các đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai, thực hiện các nội dung công tác trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân chủ động tham gia thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, trọng tâm là hệ thống thông tin nội bộ, trang tin điện tử cơ quan, đơn vị, hệ thống truyền thanh, truyền hình của tỉnh và các địa phương để tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để tham gia thực hiện.

Chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác củng cố, xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động của các mô hình “Tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của thành viên Tổ nòng cốt mô hình, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại đơn vị, địa phương.

Quan tâm bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã năm 2021; Công an xã bán chuyên trách; lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tiến hành tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; hướng dẫn các đơn vị, địa phương xét phân loại đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021; đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai, thực hiện nhằm động viên kịp thời./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc