13/03/2021 15:42
29541

Một số nội dung, giải pháp trọng tâm triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

     Trước tình hình dịch bệnh covid - 19 đang diễn biến phức tạp; để chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; ngày 25/02/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ban hành Công văn số 479/CV-BCĐ-CAT về việc triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 để hướng dẫn thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh quản lý, căn cứ tình hình thực tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 với thành phần và kết cấu nội dung phù hợp. Trong đó tập trung một số nội dung, giải pháp trong tâm như sau:

     Thứ nhất là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

     Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 13/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/11/2018 của Thường trực Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh...

     Thứ hai là triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”

     Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-UBND, ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; việc triển khai, phát động đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” hoàn thành trong quý I/2021.

     Để đảm bảo điều kiện xét công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, hồ sơ thủ tục gồm:

     - Tờ trình của khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

     - Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn về an ninh trật tự đã đăng ký.

     - Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trong quý I/2021.

     - Biên bản cuộc họp của cơ quan, đơn vị trình, đề nghị công nhận.

     Trường hợp Bộ Công an có văn bản sửa đổi bổ sung liên quan đến việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

     Thứ ba là tập trung rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh trật tự

     Mô hình “Tự phòng, tự quản” đảm bảo an ninh, trật tự là một trong những tiêu chí để xét công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; xét khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, do đó đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình; qua đó kết thúc những mô hình hoạt động không còn hiệu quả để xây dựng mô hình mới phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quyết định số 1383 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

     Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra việc đăng ký thực hiện đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và công tác xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” tại các đơn vị, địa phương (trong quý II/2021).

     Thứ tư là thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

     Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên thông qua lực lượng cốt cán chính trị, thành viên tổ nòng cốt các mô hình “Tự phòng, tự quản”, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình; các cuộc họp dân ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để lòng ghép tuyên truyền.

     Nội dung tuyên tuyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; đề cao cảnh giác, không nghe theo các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động; thủ đoạn hoạt động của tội phạm và hướng dẫn cách thức phòng ngừa, tố giác tội phạm để nhân dân chủ động tham gia phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm về ma túy, tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; xâm hại tình dục trẻ em; các chuyên đề phòng, chống tội pham và tệ nạn xã hội của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh biên soạn gửi cho các đơn vị, địa phương.

     Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận xã hội; thường xuyên đưa tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm động viên kịp thời.

     Thứ năm là củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; phát huy hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và thường xuyên xây dựng bồi dưỡng lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

     Thường trực Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh thường xuyên rà soát, tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quyết định củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào được đảm bảo thống nhất và kịp thời.

     Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì thực hiện đạt hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự.

     Thường xuyên xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt; chú trọng phát huy vai trò trách nhiệm của Bí thư chi bộ thôn, Trưởng đoàn thể thôn, khu phố, Tổ nhân dân tự quản, Tổ hòa giải, Đội dân phòng, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, các điển hình tiêu biểu làm hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

     Thứ sáu là tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

     Ban Chỉ đạo các cấp chủ động ban hành các kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng việc kiểm tra công tác triển khai, phát động phong trào đầu năm gắn với việc đăng ký, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và công tác thẩm định, xét công nhận vào cuối năm; công tác xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản”... Qua đó, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế để đề ra phương phướng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian tới.

     Chú trọng công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực để phát triển phong trào; năm 2021 không thực hiện việc đăng ký thi đua khen thưởng phong trào đầu năm; đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động, tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Cuối năm, Thường trực Ban Chỉ đạo có hướng dẫn khen thưởng, đồng thời tiến hành thẩm định, đề nghị hội đồng thi đua các cấp khen thưởng cụ thể: đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 khối (khối xã; khối phường, thị trấn và khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường) và Bằng khen cho tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc