Thông báo của Bộ Tài chính chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công

   Ngày 12/7/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7577/BTC-QLCS về việc thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công, theo đó, Bộ Tài chính thông báo nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công được chuyển giao từ Cục Quản lý công sản sang Thời báo Tài chính Việt Nam; đồng thời, điều chỉnh một số nội dung của Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính như sau:

   1. Địa chỉ nhận văn bản đề nghị đăng tải thông tin: Thời báo Tài chính Việt Nam - Số 34 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Email: taisancong@mof.gov.vn

   2. Số điện thoại tiếp nhận phản ánh các vấn đề phát sinh của Thời báo Tài chính Việt Nam: 0243.9430420 (máy lẻ: 36, 39, 90).

   3. Thay thế các cụm từ “Cục Quản lý công sản”, “Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công - Cục Quản lý công sản”; “Trung tâm Dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục Quản lý công sản)” thành “Thời báo Tài chính Việt Nam”.

   4. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính.

   Liên quan đến nội dung này, trước đây, thực hiện Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công; UBND tỉnh đã có Công văn số 4687/UBND-TH ngày 02/11/2018 yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải gửi các thông tin quy định đến Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) để đăng tải lên Trang thông tin điện tử về tài sản công tại địa chỉ http://taisancong.vn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018.

   Văn bản có liên quan được đính kèm (bấm vào tên Công văn để tải về):

   - Công văn số 2521/STC-QLG&CS ngày 27/7/2021 của Sở Tài chính Bình Thuận về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

   - Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính về việc thông báo chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử về tài sản công.

   - Công văn số 4687/UBND-TH ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

   - Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

   Công an tỉnh thông báo để Công an các đơn vị, địa phương biết thực hiện./.