29/07/2021 07:54
91

Công an tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh chỉ đạo đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021

Trong những năm qua, Công an tỉnh Bình Thuận nói chung và Công an các đơn vị, địa phương nói riêng đặc biệt quan tâm công tác CCHC và đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Ngày 28/6/2019, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-BCA-PV01 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số CCHC trong Công an Bình Thuận” và các bảng điểm ban hành kèm theo. Xác định lấy kết quả Chỉ số CCHC làm một trong các tiêu chí để tính điểm xét thi đua hàng năm đối với Công an các đơn vị, địa phương. Theo đó, định kỳ hàng năm tổ chức xác định chỉ số CCHC một cách nghiêm túc, khách quan, góp phần ngày càng nâng cao hiệu quả công tác này ở từng đơn vị nói riêng và Công an tỉnh nói chung.

Nhằm thực hiện việc xác định chỉ số CCHC năm 2021 một cách thống nhất trong Công an toàn tỉnh, đảm bảo khách quan, công bằng, toàn diện và chính xác, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3008/KH-CAT ngày 23/6/2021 về xác định Chỉ số CCHC trong Công an Bình Thuận năm 2021, Công văn số 3401/CAT-PV01 ngày 15/7/2021 về hướng dẫn tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC năm 2021 để triển khai thực hiện trong toàn thể Công an tỉnh Bình Thuận. Qua đó, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức việc tự chấm điểm, đánh giá xác định chỉ số CCHC theo 02 bảng Chỉ số (Bảng Chỉ số CCHC của Công an các đơn vị, địa phương không có chức năng giải quyết TTHC và Bảng Chỉ số CCHC của Công an các đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết TTHC) và phân công Phòng Tham mưu chịu trách nhiệm tham mưu Công an tỉnh tổ chức thẩm định điểm tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trong tháng 10/2021, để làm một trong những tiêu chí tính điểm xét thi đua phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Trên cơ sở hướng dẫn của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương không có chức năng giải quyết TTHC sẽ tiến hành đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên 07 nội dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; (2) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ Công an nhân dân; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa hành chính. Đối với Công an các đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết TTHC sẽ tiến hành đánh giá, xác định Chỉ số CCHC trên 08 nội dung: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; (2) Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; (3) Cải cách thủ tục hành chính; (4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; (5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; (6) Cải cách tài chính công; (7) Hiện đại hóa hành chính; (8) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng điểm Chỉ số CCHC là 100 điểm với phương pháp đánh giá: thông qua kết quả tự chấm điểm và tài liệu kiểm chứng của các đơn vị, địa phương để Công an tỉnh thẩm định, đánh giá và thống nhất điểm chỉ số đạt được theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Bảng Chỉ số.

Thông qua Chỉ số CCHC có thể đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của việc thực hiện CCHC, giúp cho các đơn vị, địa phương có cơ sở xem xét, đánh giá điều chỉnh nhiệm vụ, nội dung CCHC hàng năm. Đồng thời, đề ra các giải pháp thích hợp để không ngừng cải tiến, năng động, sáng tạo, chủ động đề xuất nâng cao hiệu quả nhiệm vụ CCHC trong thời gian tiếp theo. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương đều tập trung chỉ đạo việc xác định Chỉ số CCHC của đơn vị mình để đảm bảo thời gian và yêu cầu về thủ tục phục vụ công tác thẩm định và xếp loại của Công an tỉnh./.

Thu Hà