10/02/2023 08:38
126

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ky cư trú

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, Công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này như sau: 


Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp: 20.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký thường trú; 10.000 đồng/người/lần đăng ký đối với đăng ký gia hạn tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách; 15.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) và 10.000 đồng/lần đăng ký đối với tách hộ.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến: 10.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký thường trú, 7.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình), 5.000 đồng/lần đăng ký đối với đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách, và 5.000 đồng/lần đăng ký đối với tách hộ. 

Các trường hợp miễn lệ phí đăng ký cư trú gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ. 

Kể từ ngày 05/02/2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất trên cả nước theo quy định tại Thông tư này./. 

Tập  tin đính kèm: 143_PC06-Đ2.20230201 (Thông tư 75 gửi kèm CV 143).pdf